Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A Műhely 2002-ben kezdte meg működését kutatószemináriumként, és ezt a jellegét mindvégig megőrizte. A Műhelyt Szabó Márton vezette és vezeti, a tagok nagyobb része az ő tanítványai közül kerül ki. A résztvevők többsége politológus, de van közöttük szociológus, pszichológus, irodalmár és történész is. A szeminárium munkájában egyaránt részt vesz egyetemi hallgató, doktorandusz és fiatal kutató. A Műhely állandó résztvevői egyben a Diskurzuskutató Központ tagjai is.

A Diszkurzív Műhelyben folyó munka azt szolgálja, hogy az érintettek megismerkedjenek a diszkurzív szemlélet alapkérdéseivel és képviselőivel, elsajátítsák a tudományos kutatás metodológiáját, és képesek legyenek önálló tudományos tevékenységre, színvonalas tudományos munkák megírására és publikálására.

A Műhely történetében több nagyobb szakasz különíthető el.

Az első időkben a résztvevők azokat a munkákat beszélték meg, amelyeken éppen dolgoztak. Ezek nagyrésze eljutott a tudományos publikációig.

A második szakaszban a résztvevők mindegyike hosszabb-rövidebb írásokban próbálta tisztázni a diszkurzív szemlélethez való viszonyát. Ezekből olvasható egy válogatás az archívum oldalon.

A harmadik szakasz 2003 végén vette kezdetét. A résztvevők egy empirikus kutatás indítását határozták el, amelynek tárgya a Fidesz — Magyar Polgári párt volt. 2004-ben a sokféle ötletből és elképzelésből hosszas viták során kialakultak a közös kérdések és a hozzájuk rendelhető metodológiák, s így lehetségessé vált egy elmélyült és sokrétű kutatási projekt elindítása, amelynek munkacíme: "Fidesz-valóság" volt. A kutatást az OTKA is támogatta, és eredményeit a Műhely tagjai előbb egy tudományos konferencián mutatták be, majd egy önálló tanulmánykötetben publikálták.

A negyedik szakasz a Fidesz-projekt befejeződése után indult, és célja néhány kurrens európai elméleti irányzat megismerése volt. Emilia Palonen tartott 8 foglalkozásból álló rövidkurzust az essexi diskurzuselmélet két jelentős teoretikusának, Ernesto Laclaunak és Chantal Mouffe-nak a munkásságáról, majd Szűcs Zoltán Gábor vezetett egy három foglalkozásból álló minikurzust Kari Palonen munkásságáról. A minikurzusok nyitottak voltak, a műhely tagjain kívül egyetemi hallgatók, valamint néhány alkalommal a Collegium Budapest ösztöndíjasai is látogatták őket. A Chantal Mouffe munkásságával foglalkozó kurzus angol nyelven folyt.

A 2006-os év a Műhely életében fontos időszak volt. A műhely tagjai egyrészt önálló szekcióban mutatkoztak be a magyar politikatudományi társaság vándorgyűlésén júniusban, majd szeptemberben egy három napos finn-magyar szemináriumon vettek részt, ahol kutatási témáikból angol nyelven előadásokat tartottak. Előadásaik önálló working paper kötetben jelentek meg.

A műhely munkájának következő szakasza 2006 szeptembertől datálható. Ez két irányú. Egyrészt nagyobb hangsúly került a készülő PhD disszertációkra: a tagok folyamatosan referáltak készülő munkáikról. Másrészt megkezdődött egy újabb közös kutatási project előkészítése, amely A politika határai címet viseli.

A Műhely munkájának színtere Szabó Márton szobája az MTA Politikatudományi Intézetében, ahol keddenként, fél háromkor gyűlik össze a társaság, és gyakran együtt marad ötig, hatig. Ilyenkor egy-egy előre elkészített, és a tagoknak napokkal előbb szétküldött szöveg kerül megvitatásra — ahogy a résztvevők gyakran mondják — "jóízű" beszélgetéseken. A Műhelyben egy félévben általában 8-10 foglalkozás van. A vitákról néhány kép található a honlapunkon. Mivel a Műhely nyitott minden érdeklődő számára, előfordul, hogy az állandó résztvevőkön kívül mások is beülnek a vitákra.

2011 / 2012 évi program

 • 2011. szeptember 5.
  Nelson Philips — Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (1-2 fejezet)
 • 2011. szeptember 8.
  Nelson Philips — Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (3. fejezet)
 • 2011. szeptember 13.
  Nelson Philips — Cynthia Hardy: Discourse Analysis. (London: Sage 2002.) című könyvének megbeszélése (4. fejezet)
 • 2011. szeptember 27.
  Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány elemzési módszere
 • 2011. október 18.
  Hat elemzési vázlat megbeszélése a 2008 évi "szociális népszavazás" parlamenti vitájáról
 • 2011. október 25.
  Szűcs Zoltán Gábor: Megbízható-e egy diskurzuselemzés
 • 2011. november 8.
  Összegző vita; egy lehetséges közös tanulmányok előkészítése
 • 2012. január 17.
  Bugár László: Magunk- és magukfajták: a lehatárolás nehézségei és az ellenségképzés kontinuitása. A Moldova-riportok elő és utóéletének diszkurzív megközelítése
 • 2012. január 31.
  Szűcs Zoltán Gábor: Politikai gondolkodás és politikai cselekvés. Elméleti és módszertani esszé
 • 2012. február 14.
  Gyulai Attila: A parlamentarizmus mint jelenlétkultúra
 • 2012. február 21.
  Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai cselekvés. PhD értekezés
 • 2012. március 6.
  Derekas Győző: Thomas Mann totalitarizmus-felfogása
 • 2012. március 27.
  Nagy Ágoston — Pap Milán: A politika konceptualista eszmetörténete. Kari Palonen: Küzdelem az idővel című könyvéről
 • 2012. április 17.
  Bodnár-Király Tibor: Az elíziumi beszélgetések szatirikus kontextusa, mint a késő felvilágosodás kori magyar politikai irodalom utópikus kerete

2010. évi program

 • 2010. szeptember 13.
  Találkozás és a félévi program megbeszélés
 • 2010. szeptember 27.
  Pál Gábor: A gyűlöletbeszéd fogalma a magyar politikai diskurzusban,1994-2004. (PhD Disszertáció)
 • 2010. október 11.
  Gyimesi Mihály: Spinning the Discourse for Interethnic Reconciliation
 • 2010. október 25.
  Hell Roland: A Kádár-rendszer politikai elitjének rekrutációja és összetétele
 • 2010. november 8.
  Filippov Gábor: Bebalzsamozott Szálasi. Ötletek és irányok a jelenkori magyar nemzetiszocialista mozgalmak értelmezéséhez
 • 2010. november 22.
  Győri Lóránd: Posztmodern médiakritikai beszédmód az on-line médiában
 • 2010. december 6.
  Vékony Dorottya: 2010 válsága a rendszerváltás tükrében

2008 / 2009. évi program

 • 2008. szeptember 26.
  Zsófia Lóránd: Feminism as Counterdiscourse in Yugoslavia in Two Different Contexts
 • 2008. október 17.
  Bodnár-Király Tibor — Nagy Ágoston: Egy különös eszmetörténeti kiméra. Takács József politikai eszmetörténeti könyvéről
 • 2008. november 14.
  Finta László: A szabadság zsarnoksága
 • 2008. november 28.
  Horváth Szilvia: Politika és identitás. Bevezető fejezetek
 • 2009. március 27.
  Horváth Szilvia: A hiányzó identitás nyomában: Az EU és a politikai identitás diszkurzív elmélete

2007 / 2008. évi program

 • 2008. május 9.
  Horváth Szilvia: Identitás és politika
 • 2008. április 11.
  Szárnyas Gábor: Publicisztika és politika
 • 2007. december 18.
  Szűcs Zoltán Gábor: A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989-1993: A rendszerváltás "antalli pillanata" (PhD értekezés vitája)
 • 2007. november 13.
  Téglás János: A magyarországi madarászat hálózatai.
  PhD dolgozat. Részlet (A gyűrűző-táborok világa)
 • 2007. október 30.
  Pál Gábor: Esettanulmányok I.
  Ellenség a kapuk előtt. ("Gyűlöletbeszéd"-diskurzusok 2001-ben)
 • 2007. október 16.
  Szabó Márton: Politikai kommunikáció és kultúra.
  Egy lehetséges MA kurzus terve.
 • 2007. október 9.
  Horváth Szilvia: Identitás — Vázlat 1:
  Az identitás politikaelméleti értelmezése felé. Az identitás megtestesülése

2006 / 2007. évi program

 • 2007. május 22.
  Pál Gábor: Ellenség a kapuk előtt ."Gyűlöletbeszéd" — diskurzusok 2001-ben. Kézirat.
 • 2007. május 8.
  J.G.A Pocock: The reconstruction of discourse: Towards the History of Political Thought című tanulmányának megbeszélése.
 • 2007. április 24.
  Filippov — Földvári — Gyulai — Horváth — Kaposi — Nagyidai — Pál -Pálvölgyi — Szárnyas -Szűcs — Takács — Téglás: Kéziratok A politika határai című kutatási programhoz.
 • 2007. március 27.
  A politika határai című kutatási program első megbeszélése.
 • 2007. március 6.
  Horváth Szilvia: MSZMP/MSZP. Néhány kérdés egy vázlatban (PhD értekezés. Koncepció és tézisek). Gyulai Attila: A kormányzás értelmezései a rendszerváltás után Magyarországon (PhD értekezés. Koncepció és tézisek).
 • 2007. február 27.
  Gyulai Attila: Egy diszkurzív stratégia értelmében felfogott igazságról és hazugságról. (A balatonőszödi beszéd értelmezéspolitikája) Kézirat.
 • 2007. február 20.
  Téglás János Vencel: A magyarországi madárvédelem tudás- és technikaszociológiai feltárása (PhD értekezés. A téma értelmezése, vázlata, egyes témák értelmezése, metodológiák, egy téma részletes bemutatása.)
 • 2007. február 13.
  Szárnyas Gábor: A hallgatás súlya. Egy médiabotrány politikai vonatkozásai. (Obersovszky Péter Öljétek meg tévémacit című könyve diszkurzív elemzése) Kézirat.
 • 2007. január 30.
  Szűcs Zoltán Gábor: A közjogi folytonosság a politikai vitákban Magyarországon a rendszerváltozás idején. Kézirat.
 • 2007. január 16.
  Szabó Ildikó: Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív önmeghatározások politikai befolyásolása Magyarországon, 1867-2000. MTA doktori értekezés. Budapest 2006. Kézirat.
 • 2006. december 12.
  Téglás János Vencel: Vázlat a készülő disszertációról
 • 2006. november 28.
  Filippov Gábor: A gyűlölet nyelve. Istóczy Győző politikai gondolkodása
 • 2006. november 14.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban (1987-1993). Disszertációvázlat.
 • 2006. október 17.
  Pál Gábor: Gyűlöletbeszéd. A disszertáció vázlata.
 • 2006. október 10.
  Takács Dávid: A Szent Korona-vita és a nemzeti identitás kérdése
 • 2006. szeptember 26.
  Pál Gábor: Politikai diskurzus, populáris kultúra, South Park
 • 2006. szeptember 19.
  Nyitóbeszélgetés

2005 / 2006. évi program

 • 2006. május 23.
  Kari Palonen minikurzus III.
  Palonen, Kari: The Art of the Possible On the Periphery. J. K. Paasikivi and Urho Kekkonen in the Realpolitik tradition. In Jukka Kanerva — Kari Palonen (eds.): Transformation of Ideas on a Periphery. Political Studies in Finnish History. Helsinki: Finnish Political Science Association. 1987. 98-115.
 • 2006. május 16.
  Kari Palonen minikurzus II.
  Palonen, Kari: Max Weber's Reconceptualization of Freedom. Political Theory. 1999. 4. 523-544.
 • 2006. május 9.
  Kari Palonen minikurzus I.
  Palonen, Kari: The History of Concepts as a Style of Political Theorizing: Quentin Skinner's and Reinhart Koselleck's Subversion of Normative Political Theory. European Journal of Political Theory (1) 1. 91-106.
 • 2006. március 7.
  Chantal Mouffe Mini-course III. (discussion in English)
  Radical Democracy and multipolar world order
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter Five and Six: Conclusion (90-130. p.)
 • 2006. február 28.
  Chantal Mouffe Mini-course II. (discussion in English)
  Critique of the third way
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter Three and Four (35-89. p.)
 • 2006. február 21.
  Chantal Mouffe Mini-course I. (discussion in English)
  Politics and the political: Chantal Mouffe reading Schmitt.
  Reading: Chantal Mouffe: On The Political. London and New York: Routledge. 2005. Chapter One and Two (1-34. p.)
 • 2006. február 14.
  Pálvölgyi Kata: Nyelv és rendszerváltás. Nagy Imre és társai újratemetésének pragmatikai és diszkurzív elemzése. (Kézirat)
 • 2006. február 7.
  Filippov Gábor: A politika tekintélye. Recenzió Balázs Zoltán: A politikai közösség (Bp., Osiris, 2003.) című könyvéről. (in Politikatudományi Szemle 2005/4-5.)
 • 2005. december 12.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről.
  Vezeti Emilia Palonen. 5. foglalkozás: Empirikus vizsgálatok
 • 2005. december 6.
  Beszélgetés Gyáni Gábor történésszel. Közös program a Magyar Politikatudományi Társaság Diskurzuselméleti Szakosztályával.
 • 2005. november 29.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről.
  Vezeti Emilia Palonen. 4. foglalkozás: Elemzés és kritika.
 • 2005. november 22.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről.
  Vezeti Emilia Palonen. 3. foglalkozás: Az elemzéssel kapcsolatos elméletek.
 • 2005 november 15.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről.
  Vezeti Emilia Palonen. 2. foglalkozás: Gyökerek és logikák.
 • 2005. november 8.
  Rövidkurzus Ernesto Laclau és Chantal Mouffe diskurzuselméletéről.
  Vezeti Emilia Palonen. 1. foglalkozás: Az essexi és más diskurzuselméleti irányzatok.
 • 2005. október 14.
  "Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi megközelítések" Tudományos konferencia. A konferencia előadói a Műhely tagjai.
 • 2005. október 4.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. Kötetlen beszélgetés.
 • 2005. szeptember 20.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. A tervezett előadások megvitatása.
 • 2005. szeptember 6.
  Készülés a "Fideszvalóság" című konferenciára. Szervezési kérdések megbeszélése.

2004 / 2005. évi program

 • 2005. június 14.
  Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról.
 • 2005. május 31.
  Pál Gábor: Az értelmezés politikája.
 • 2005. május 17.
  Gyulai Attila: A kormányzás változó értelmezése
  — a Fidesz kormányzati és ellenzéki szerepben.
 • 2005. május 3.
  Horváth Szilvia: Válaszok — és kérdések
 • 2005. április 26.
  Pál Gábor: Személyes politika — közhelyes diskurzus.
 • 2005. április 19.
  Téglás János: A Fidesz reflexív politikai profizmusa.
 • 2005. március 22.
  Gyulai Attila: A kormányzás változó értelmezései
  — a Fidesz kormányzati és ellenzéki pozícióban.
 • 2005. március 1.
  Draskovich Zita: Transzcendens és immanens valóságértelmezések:
  a 2002-es választási kampánytól a Szövetség megszületéséig.
 • 2005. február 8.
  Emilia Palonen: A Fidesz Budapesten: határteremtések és térfoglalások.
 • 2005. február 1.
  Földvári Anna: Rendszerváltoztatás az erőszak és a nyelv viszonyának tükrében.
 • 2005. január 11.
  Gyulai Attila: Fidesz/kormány/diskurzus.
 • 2004. december 21.
  Téglás János Vencel: Reflexív politikai profizmus.
 • 2004. december 7.
  Lóránd Zsófia: Nemi identitás, nemi szerep és a politika diszkurzív vizsgálata.
  A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2004. november 23.
  Horváth Szilvia: Tudományos tudás és politikai tudás.
 • 2004. november 9.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — válság.
 • 2004. november 2.
  Draskovich Zita: Modern kori teodicea.
 • 2004. október 19.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az újkonzervatív forradalom.
 • 2004. október 12.
  Gyulai Attila: Önteremtés és valóságteremtés.
 • 2004. október 5.
  Cseri Bogáta: A Fidesz vereségkommunikációja.
 • 2004. szeptember 21.
  Kaposi Dávid: A szabadság malmai.
 • 2004. szeptember 14.
  G. Fodor Gábor: Politikai thanatológia?

2003 / 2004. évi program

 • 2004. június 22.
  G. Fodor Gábor: Hogyan prezentálták az eddig elkészült munkák a politikai problémát? (szóban előterjesztve).
 • 2004. június 15.
  Szabó Márton két módszertani tanulmányának ("A diszkurzív politikatudomány módszeréről" és a "Politikai egység és identitás") megbeszélése.
 • 2004. június 1.
  Lóránd Zsófia: A gender-kutatások és a diszkurzív politológia.
  A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2004. május 25.
  Téglás János: Reflexív politikai profizmus.
 • 2004. május 11.
  Kaposi Dávid: Fidesz, politikai valóság és a diszkurzív pszichológia.
 • 2004. április 27.
  G. Fodor Gábor: Miért nem lett öngyilkos Orbán Viktor?
 • 2004. április 13.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — dilemmák.
 • 2004. február 17.
  Kaposi Dávid: 1956-ról 2003-ban.
 • 2003. december 16.
  Lóránd Zsófia: A "nő"-fogalom a Fidesz diszkurzív valóságában.
 • 2003. december 9.
  G. Fodor Gábor: A kommunizmus tagadása.
 • 2003. december 2.
  Szarvas Orsolya: Fidesz — identitás — dilemmák, a narratív cselekvés tükrében 1988-2002.
 • 2003. november 25.
  Draskovich Zita: A politika szakralizálása.
 • 2003. november 18.
  Cseri Bogáta: A Fidesz vereség-kommunikációja.
 • 2003. október 27.
  Gyulai Attila: A Fidesszé vált szöveg — a szöveggé vált Fidesz.
 • 2003. október 14.
  Kötetlen beszélgetés, egyéni konzultáció Fidesz-ügyben.
 • 2003. szeptember 30.
  Szűcs Zoltán Gábor: Az igazság pillanata,
 • avagy hogyan emlékeztek a választások napjára néhány nappal a választások után?

2002 / 2003. évi program

 • Alapító tagok: G. Fodor Gábor, Gyulai Attila, Lóránd Zsófia, Pál Gábor, Szarvas Orsolya, Szabó Márton, Szűcs Zoltán Gábor, Téglás János, Welhammer Zsolt
 • 2003. április 29.
  Általános megbeszélés a Fidesz-kutatás elindításáról: feladatvállalások.
 • 2003. április 15.
  Szabó Márton kutatásra vonatkozó írásainak (A diszkurzív politikai valóság és kutatása. Az empirikus kutatás lehetőségeiről) megbeszélése.
 • 2003. április 1.
  Szűcs Zoltán Gábor: A diszkurzív politikatudományról.
 • 2003. március 18.
  Gyulai Attila: Vázlat a politika textualitásáról.
 • 2003. március 4.
  Téglás János: Álláspontom a diszkurzív politológiában.
 • 2003. február 18.
  Pál Gábor: A diszkurzív politológia — tűnődések.
 • 2002. november 26.
  G. Fodor Gábor: "Politikai szecesszió"
  — Méray-Horváth Károly alkalmazott politikatudománya.
 • 2002. november 12.
  Pál Gábor: A MIÉP retorikája.
 • 2002. október 15.
  Szűcs Zoltán Gábor: A politikai emlékezet és a tudományos igazság (Horn Gyula Cölöpök című emlékiratának vázlatos narratológiai elemzése).
 • 2002. október 1.
  Welhammer Zsolt: "Diszkurzív" gyakorlat és politika
  — Szöveghelyek a két háború körüli évek magyar politikatudományából.