Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

Boda ZsoltA budapesti Közgázon végeztem, de Nemzetközi kapcsolatok szakon. A Magyarországon akkor még alig ismert környezetgazdaságtannal (environmental economics) kezdtem foglalkozni, de közben beiratkoztam az ELTE filozófia szakára, ahol két évet el is végeztem. Valahol ez a kettőség munkál bennem máig: vonzanak a gazdasági, és közpolitikai témák (olyannyira, hogy a hazai zöld mozgalomban is tevékenykedem), ugyanakkor leküzdhetetlen vonzalmat érzek az elméleti, filozófiai problémák iránt. Mikor Szabó Márton 1994-ben meghívott maga mellé szeminarizálni a Miskolci Egyetemen akkor induló politikai szemantika című tárgyat, gondolkodás nélkül igent mondtam - bár közben írtam a doktorimat a környezetpolitikai nemzetközi gazdasági aspektusairól. Az utóbbi években, mitagadás, a közpolitikai problémákkal többet foglalkoztam, viszont a közpolitika tudományban (policy science) is megvan az a kritikai, diszkurzív megközelítés, amely meggyőződésem szerint kiváltképpen alkalmas lehet arra, hogy a mai, "posztmodern", kockázattársadalmi viszonyok közepette segítse a - no nem optimális, de "elég jó" - társadalmi döntések megszületését.

Figyelem! A diszkurzív elemzés nem csupán teoretikus probléma: gyakorlati következményei is lehetnek.

CV

Személyes adatok

Név: Boda Zsolt
Születési idő: 1969. január 7.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
E-mail: boda@mtapti.hu

Pozíciók, állások

 • tudományos főmunkatárs, MTA Politikatudományi Intézet(1014 Bp. Országház u. 30)
 • részfoglalkozású egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Bp. Fővám tér 8.)

Tanulmányok

 • közgazdasági egyetemi diploma, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1993
 • politikatudományi doktorátus (PhD)
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2000

Nyelvtudás

 • angol felsőfokú
 • francia felsőfokú
 • spanyol felsőfokú

Munkahelyek

 • 1994-1996 - megbízott tanársegéd, Miskolci Egyetem, Politológia tanszék, oktatója a "Politikai szemantika" című tárgynak
 • 1995 - jelenleg is, kutató, tudományos főmunkatárs, MTA Politikatudományi Intézet
 • 1996 - jelenleg is, külső munkatárs, majd félállású egytemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságetikai Központ
 • 1995 - jeleleg is, szakértő környezetvédelmi szervezetek mellett (KÖVET-INEM, Levegő Munkacsoport, Energia Klub, Védegylet)

Oktatási tevékenység

 • 1996-tól a Budapesti Corvinus Egyeten oktatója az alábbi tárgyaknak: 1996-tól: "Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és etikája" (Kaponyi Erzsébettel közösen), negyed-ötödév, nappali tagozat kötelezeően választható, valamint BIGIS választható kurzus.
 • 2002 őszi félévtől: 'Ethics in Economics and Business', CEMS kurzus, harmadév, nappali tagozat.
 • 2004 tavaszi félévtől: "Üzleti etika", negyed-ötödév, nappali tagozat kötelezeően választható kurzus
 • 2001 szeptember: 'Globalisation and International Ethics' modul a Community of European Management Schools (CEMS) Business Ethics Blocked Seminar keretében, Nizza, Franciaország.
 • 2002 szeptember: 'Global governance and environmental regimes' modul a CEMS Business Ethics Blocked Seminar keretében, Bergeni Közgazdaságtudományi Egyetem, Norvégia
 • 2003 január: "Sustainable Development", kurzus az Ecole Supérieur du Commerce et du Management (ESCEM) nappali tagozatán, Poitiers, Franciaország
 • 2003 szeptember: 'Globalisation and International Ethics' modul a CEMS Business Ethics Blocked Seminar keretében, Helsinki Közgazdaságtudományi Egyetem, Finnország.
 • 2004 szeptember: 'The Governance of the Global Commons', modul a CEMS Business Ethics Blocked Seminar keretében, Budapesti Corvinus Egyetem

Kutatási specializáció

 • Környezetgazdaságtan, nemzetközi környezetpolitika
 • Politikaelmélet, politikai kommunikáció, közpolitika
 • Gazdaságetika - nemzetközi etika

Kutatási támogatás & Kutatási együttműködés

 • 2005-2006 Magyary Zoltán kutatói ösztöndíj. Projekt: "A civilek és a vállalatok. A gazdaság társadalmi szabályozása"
 • 2004-2005 A Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatás Projekt: "Globális gazdaság - globális társadalom. A nemzetközi gazdaság etikája"
 • 2004-2006 OTKA. Projekt: "A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika"
 • 2001-2004 OTKA Projekt: "Politikai kommunikáció az interneten", kutatásvezető: Kiss Balázs.
 • 2001-2003 Bolyai-ösztöndíj Projekt: "Globális ökopolitika. A nemzetközi környezeti közjavak és a kollektív cselekvés problémája."
 • 2001 Mellon Foundation kutatói ösztöndíj Párizsba
 • 2000 PHARE program, Projekt: "Implementation of Environmental Principles: Comparative Survey between the European Union and Hungary". Kutatásvezető: Zsolnai László.
 • 2000 MTA General Electric Tungsram ösztöndíj
 • 1998-2000 OTKA, Projekt: "A politika diszkurzív értelmezése" kutatásvezető: Szabó Márton.
 • 1998-1999 Civic Education Project Eastern Scholar ösztöndíj
 • 1997 BKE Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Program Projekt: "Kereskedelem, fejlődés, környezet. Fejezetek a környezetvédelem nemzetközi politikai gazdaságtanából", doktori kutatás, témavezető: Kiss Károly.
 • 1997 Soros Alapítvány doktorandusz ösztöndíj
 • 1997 BKE Vállalatgazdaságtan tanszék, Projekt: "Versenyben a világgal. A versenyképesség társadalmi vonatkozásai". Kutatásvezető: Zsolnai László. A "Környezetvédelem és versenyképesség" alprojekt vezetője Pataki Györggyel közösen.
 • 1996-1997 francia kormány kutatói ösztöndíja a Versailles-i Egyetemre
 • 1995 Samantha Smith Foundation tanulmányi ösztöndíja a Minnesota Egyetemre

Szakmai szervezeti tagság & Szakmai-közéleti tevékenység

 • Magyar Politikatudományi Társaság tagja
 • Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának Környezeti Menedzsment Albizottsága tagja
 • European Group for Organizational Studies tagja

 

Publikációk

Könyvek, monográfiák

 • Társszerző Kiss Balázs: Politika az interneten (Budapest, Századvég, 2005 - megjelenés alatt)
 • Globális ökopolitika (Budapest, Helikon, 2004)

Szerkesztett könyvek

 • Társszerkesztők Szabó Márton és Kiss Balázs: Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus (Budapest, Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2000)
 • Társzerkesztő: Radácsi László: Vállalati etika (Budapest, BKE Vezetőképző Intézet, 1997)

Fontosabb tanulmányok

 • "Respecting the Commons" Laszlo Zsolnai - Knut J. Ims szerk.: Business withinLimits (Peter Lang, 2006), 167-193
 • "Global Environmental Commons and the Need for Ethics", Society and Economy, Fall 2003, 213-224. o.
 • Társzerzők Kiss Balázs és Berta Kata: "Campaign on the Net. Parties, Papers and Palavers in the 2002 Hungarian Elections", Central European Political Science Review, 4(12), Summer 2003, 142-165.o.
 • "Globalization and International Ethics", Laszlo Zsolnai szerk.: Ethics in the Economy. Handbook of Business Ethics. Oxford, Peter Lang, 2002, 233-258.o.
 • "Interpretive Business Ethics", Business Ethics: A European Review, vol. 11. no. 3, July 2002, pp. 302--06
 • "Interpreting Political Culture", Susan C. Pearce és Eugenia Sojka szerk.: Mosaics of Change: The First Decade of Change in the New Eastern Europe (University of Gdansk, Gdansk, 2000), 275-285.o.
 • "A nemzetközi kapcsolatok etikája", Fekete László szerk. Kortárs etika Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004, 98-127. o.
 • Társszerzők Kiss Balázs és Berta Kata: "Elektronikus demokrácia és elektronikus kormányzás", Politikatudományi Szemle, 2004/1, 255-295.o.
 • "A globalizáció diskurzusai" in: Bayer József - Kiss Balázs szerk.: Trendváltozások Budapest, MTA PTI, 2003, 413-428. o.
 • Társszerző Kiss Balázs: "Politikai kommunikáció és az internet", Politikatudományi Szemle, 2001/4, 239-268.o.
 • "A méltányos kereskedelem elvei", Esély, 2001/4, 14-34.o.
 • "Globális ökopolitika", Politikatudományi Szemle, 2000/3-4, 97-120. o.
 • Társszerzők Radácsi László, Vári Anna és Pataki György: "A jövő képei: társadalmi-gazdasági forgatókönyvek Magyarország számára", Társadalomkutatás, 2000/1-2, 56-93.o.
 • "A kommunitárius elmélet: identitás, kultúra, értelmezés", Szabó Márton szerk.: Beszélő politika. A diszkurzív politikatudomány teoretikus környezete. Budapest, Jószöveg Műhely, 2000, 138-161.o.
 • "A biodiverzitás nemzetközi politikai gazdaságtana, különös tekintettel a tulajdonjogokra", Kovász, 1999 ősz, 165-187.o.
 • "A vállalat társadalmi felelőssége" in: Boda Zsolt - Radácsi László szerk.: Vállalati etika Budapest, BKE VKI, 1997, 10-25. o.
 • "A multinacionális vállalatok etikájáról" in: Boda Zsolt - Radácsi László szerk.: Vállalati etika Budapest, BKE VKI, 1997, 213-227.o.
 • Narratív közpolitika elemzés", in Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest, Scientia Humana, 1997, 113-132.o.
 • Társszerző Pataki György: "Nemzetközi versenyképesség és a környezetügy", Közgazdasági Szemle, 1995/1, 66-95.o.

Working Papers

 • Conflicting Principles of Fair Trade, Business Ethics Papers, No. 3, Business Ethics Center, Budapest University of Economic Sciences, January 2000
 • Társszerzők Pataki György, Radácsi László és Chris Hope: Environmental Strategies and Performance among Hungarian Industrial Firms: Preliminary Research and Empirical Analysis.
 • Working Paper of the Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, WP 34/98, 1998
 • Kereskedelem, fejlődés, környezet. Fejezetek a környezetvédelem nemzetközi politikai gazdaságtanából. Doktori értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1998.
 • Társszerző Pataki György: A szabadkereskedelem és a természeti környezet, Műhelytanulmány, BKE Vállalatgazdaságtan tanszék, 1998.
 • Társszerző Pataki György: Versenyképesség és környezetügy: a magyar vállalatok környezetvédelmi teljesítménye és stratégiája, Versenyben a világgal tanulmánysorozat, BKE Vállalatgazdaságtan tanszék, 1997.