Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A diszkurzív politikatudományt sokan hajlamosak tisztán "elméleti megközelítésnek" tekinteni, amely empirikusan még nem "bizonyított". Ebben csak egy szemernyi igazság van. A diszkurzív politológia valóban igyekszik komoly elméleti megfontolások birtokába jutni, hiszen lényege szerint tudományszemléleti újítás. Ugyanakkor empirikus tudomány is, amely egyrészt saját elméleti előfeltevése alapján közelít az empíriához, s amelynek keretei között másrészt egyre kiteljesedő, igaz, többnyire esettanulmány jellegű diszkurzív "valóságvizsgálatok" folynak. Mindkét vonás jellemző a hazai diszkurzív kutatásokra is.

A magyarországi diszkurzív politikatudományi kutatásoknak bő évtizedes története van, és ebben egyaránt voltak elméleti és empirikus irányúak is. A kutatások a politikai valóság nyelvi vizsgálatával kezdődtek, folytatódtak a politika diszkurzív értelmezésének teoretikus kérdéseivel és kategóriáinak kidolgozási kísérleteivel, majd az empirikus vizsgálatokkal. Ezeket elsősorban az OTKA, vagyis Országos Tudományos Kutatási Alapprogram finanszírozta, másrészt a Magyar Tudományos Akadémia.

A kutatások nyomán világossá vált, hogy egyrészt lehetséges a politikai valóság diszkurzív szempontú értelmezése, másrészt csak úgy lehetséges, ha a vizsgálódást nem korlátozzuk a politika egyik vagy másik területére, mondjuk a társadalmi igazságtalanságokra vagy a hatalomra. Továbbá, ha ezenközben építünk a filozófia posztmodern szemléletére és a társadalomtudományok posztstrukturalista fordulatára. Ezért aztán a diszkurzív politika a politika egészének "újraolvasása", amelynek közép-pontjában a politika jelentéses valósága áll.

A kapcsolódó fájlokban megtalálhatók az egyes kutatások zárójelentései (esetleg tervei), közöttük az éppen folyó kutatás dokumentumai is.