Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A "politics" diszkurzív értelmezésével nagyjából egy időben, a 1990-es évek táján a diszkurzív szemlélet megjelent "policy", vagyis a közpolitikák, az ágazati szakpolitikák vizsgálatában is. Ez a közpolitikai diskurzuselemzés. Elindítója a hagyományos költség-haszon számítások sorozatos kudarca és a kibontakozó diszkurzív szemlélet innovatív ereje volt. A politikusok és a kutatók "felfedezték", hogy a politika nyelve, a politikai cselekvők értelemadó diskurzusa legalább olyan mértékben befolyásolja a szakpolitikai ügyek sorsát és eredményét, mint az anyagi források. Így lett a közpolitikai diskurzuselemzés a policy science egyik sikerágazata, sőt ma már itt is különböző iskolák szerveződnek. Maarten Hajer írja: "A kutatásoknak különböző irányzatai alakultak ki, kezdve azokkal, amelyeket az irodalomkritika, a retorika, a jelentéstanok és a posztstrukturalizmus inspirált, egészen azokig, amelyek feltárták a kapcsolódásokat a politikai diskurzus és a demokráciafelfogások között." Az így értelmezett szakpolitikai munkában - ahhoz hasonlóan, ahogyan Harold Lasswell, az empirikus politikatudomány úttörője is javasolta - a szakértőknek nem az a fő feladatuk, hogy előállítsák a vitathatatlanul "optimális" döntést, hanem az, hogy információval támogassák a közéleti vitákat, s részt vegyenek a nyilvános diskurzusok értelmezésében, így segítve a társadalmilag is elfogadható, legitim döntések megszületését.

Linkek

http://users.fmg.uva.nl/mhajer/

Irodalom

  • Dryzek, John (1990): Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Eder, Klaus (2000 [1996]): A környezetvédelem intézményesülése: az ökológiai diskurzus és a nyilvánosság második átalakulása. (Fordította Kádár Kriszta.) In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus, Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó. 525-546. p.
  • Fischer, F. - John Forester, szerk. (1993): The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham, NC and London: Duke University Press.
  • Hajer, Maarten (2004 [2002]): Diskurzuselemzés és a szakpolitikák vizsgálata. (Fordította Szegedi Gábor.) Politikatudományi Szemle, XII. évf. 4. sz. 161-167. p.
  • Hajer, Maarten - H. Wagenaar, szerk. (2003): Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kaplan, Thomas J. (2000 [1986]): A közpolitika-elemzés narratív struktúrája. (Fordította Boda Zsolt.) In Szabó Márton - Kiss Balázs - Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus, Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó. 547-565. p.
  • Majone, Giandomenico (1989): Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process. New Haven: Yale University Press.
  • Roe, Emery (1994): Narrative Policy Analysis: Theory and Practice. Durham-London: Duke University Press.
  • Yanow, Dvora: (2000) Conducting Interpretive Policy Analysis. London: Sage Publications.
  • Boda Zsolt (1997): Narratív közpolitika-elemzés. In Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság: Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest: Scientia Humana. 113-132. p.