Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A németországi fogalomtörténeti iskola szerzői talán meglepődnének azon, hogy helyet kaptak egy politikatudományi diszkurzív honlapon. A Begriffsgeschichte azonban olyan nagyjelentőségű projekt, amely megkerülhetetlen példa és előd a diszkurzív elemzés több iskolája számára. Meghatározó alakja Reinhardt Koselleck, aki társadalomtörténészként fordult a korszakok nyelvi önreflexiója felé, és vágott bele társaival együtt egy nagyszabású vállalkozásába, a Geschichtliche Grundbegriffe [Történeti alapfogalmak] című enciklopédiába. A kötetből a demokrácia-szócikk magyarul külön is megjelent. A történeti alapfogalmak kutatásának másik nagy alkotása a Koselleck-tanítvány Rolf Reichardt vezetésével szerkesztett Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820.

Linkek

http://www.suhrkamp.de/autoren/koselleck/koselleck.htm

Bibliográfia

 • Brunner, Otto - Walter Conze - Reinhart Koselleck, szerk. (1972-1992): Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch - sozialen Sprache in Deutschland. IX Bde., Stuttgart: Klett - Cotta Verlag.
 • Brunner, Otto - Walter Conze - Reinhart Koselleck, szerk. (1999): A demokrácia. (Fordította Telegdi Csetri Áron és Balogh Brigitta.) Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 157 p.
 • Koselleck, Reinhart - Michael Jeismann, szerk. (1994): Der Politische Totenkult: Kriegerdenkmaler in der Moderne. München: Wilhelm Fink Verlag.
 • Koselleck, Reinhart (1998): Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes: ein deutsch-französischer Vergleich. Basel: Schwabe.
 • Koselleck, Reinhart (2000) Zeitschichten: Studien zur Historik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Koselleck, Reinhart (1998): Goethe korszerűtlen történelme. 2000, július, 47-59. p.
 • Koselleck, Reinhart (1998 [1994]): Ellenségfogalmak. (Fordította Szabó Márton.) In Szabó Márton (szerk.): Az ellenség neve. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 12-23. p.
 • Koselleck, Reinhart (2000 [1973]): Történelem, történetek és formális időstruktúrák. (Fordította Simon Attila.) In Tomka Beáta (szerk.): A történelem poétikája. Budapest: Kijárat Kiadó. 25-35. p. /Narratívák, 4./
 • Koselleck, Reinhart (2003 [1979]): Elmúlt jövő: A történeti idők szemantikája. (Fordította Hidas Zoltán, Szabó Márton.) Budapest: Atlantisz Kiadó. 430. p.
 • Reichardt, Rolf - Eberhard Schmitt szerk. (1985-): Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820. München: R. Oldenbourg Verlag.
 • Gángó Gábor (2002): Filozófia, eszmetörténet, társadalomtudományok. Reflexiók egy fiatal diszciplína helyéről és jövőjéről. Világosság, 43 (4-7.): 179-186. p.
 • Hansági Ágnes (2003): Az idő archeológiája: A historika és az időrétegek modellje Reinhart Koselleck történelemelméletében. In Kulcsár Szabó Ernő - Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Budapest: Balassi Kiadó. 31-53. p.
 • Trencsényi Balázs (2002): Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan-Atelier. 117-158. p.
 • Szabó Márton (2002): Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. In Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája: A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest: L'Harmattan-Atelier. 159-172. p.
 • Szabó Márton (1997): Politikai fogalmak történeti metszetben. (Utószó). In Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó. 83-103 p.