Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport

A diszkurzív politológia a politikatudomány új területe, amely az 1990-es években kezdett kibontakozni mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben. Középpontjában egy szemléleti újítás áll. Művelői a politikát diskurzusnak, azaz jelentéses valóságnak tekintik, ami hangsúlyeltolódást eredményez a kutatás tárgyában és módszerében egyaránt. Ellentétben azonban azokkal az elterjedt nézetekkel, amelyek a politikát puszta kommunikációnak, nyelvi eszközökkel folytatott hatalmi harcnak tekintik, a diszkurzív politikatudomány nem akarja a politikai valóságot a beszédre redukálni. Éppen ellenkezőleg: a politika diszkurzív természetének feltárásával szembeszáll minden redukcionizmussal, s csupán annyit mond, hogy a politika egyértelműen nem vezethető le semmilyen külső determináló tényezőből, mert maga határozza meg saját határát, tárgyát és alanyait. Azt viszont állítja, hogy ebből a nézőpontból a politikai valóság új vonásai mutatkoznak meg.

A diszkurzív politológia művelésének hazai központja az MTA Politikatudományok Intézete, ahol, építve az itt folyó korábbi munkákra, 2005. január elején alakult meg a Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport. Egy diákokból, PhD-hallgatókból és fiatal kutatókból álló társaság, a kutatószemináriumként dolgozó Diszkurzív Műhely tagjai hozták létre. A tagok között több tudományszak művelője megtalálható, és a Kutatóközpont a különböző nemzetközi diszkurzív iskolák és irányzatok közül a hermeneutikai alapállású angolszász-finn "politikaolvasás" mellett kötelezte el magát.

A Diskurzuskutató Központ hálózatszerűen működik, önként csatlakozó tagokból áll, akiket a közös érdeklődés és a közös munka fűz össze. Néhányan folyamatosan, mások alkalmilag dolgoznak a programokon. A közös tevékenység első számú színtere a folyamatosan működő Diszkurzív Műhely. A Központ, tagságát és működését illetően, nyitott szervezet, amelynek alapítói szívesen látnak mindenkit, akit érdekel a politika posztmodern szemlélete és a diszkurzív politológia.

A Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoport munkáját Szabó Márton, az MTA Politikai Tudományok Intézetének kutatója, egyetemi tanár irányítja.